RELULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ:-

 Home /o nas/RELULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ:-

RELULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ:-

 

 

RELULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Korzystanie z niniejszej Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.
Prawa do Strony jako całości przysługują MRTMarkets, zaś prawa do poszczególnych elementów jej zawartości należą do MRTMarkets lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane na Stronie. Treści w tej witrynie są licencjonowane na podstawie licencji ograniczonej przez MRT przez Vanuatu MFEM 16/12/2016. MRTMarkets.com jest obsługiwany przez MRTSECURITIES LIMITED, zlokalizowany w Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu POB212.
Informacje, treści, regulaminy i opisy umieszone na Stronie mogą ulec zmianie. Zabrania się nieuprawnionego wchodzenia do systemu informatycznego MRTMarkets, niewłaściwego użytkowania haseł tudzież jakichkolwiek informacji umieszczonych na Stronie oraz innego nieuprawnionego korzystania ze Strony i systemów MRTMarkets. Pewne oferowane przez MRTMarkets produkty i usługi mogą być niedostępne w niektórych rejonach geograficznych. 
Nabycie poszczególnych produktów oraz korzystanie z poszczególnych usług wymagają spełnienia przez nabywcę określonych warunków. Warunki te są każdorazowo określane przez MRTMarkets i/lub i partnerów MRTMarkets. 

 

Linki:

Niniejsza strona może zawierać linki do stron kontrolowanych i prowadzonych przez odrębne podmioty (nie będące partnerami MRTMarkets). Wobec powyższego MRTMarkets nie ponosi odpowiedzialności za informacje, treści, produkty i usługi zamieszczone lub oferowane na ww. stronach prowadzonych przez odrębne podmioty. Zamieszczenie przez MRTMarkets linków do stron prowadzonych przez odrębne podmioty nie jest równoznaczne z rekomendowaniem i promowaniem oferowanych tam produktów i usług. MRTMarkets nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na tychże stronach, jak również za jakość produktów i usług tam oferowanych. Polityka prywatności i bezpieczeństwo stron prowadzonych przez ww. odrębne podmioty może różnić się od polityki prywatności oraz bezpieczeństwa Strony MRTMarkets
Informacje zawarte na niniejszej Stronie nie odnoszą się do konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani indywidualnych potrzeb danego odbiorcy. Zamieszczone treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być rozumiane jako oferta handlowa lub rekomendacja kupna/sprzedaży walut opcji, instrumentów pochodnych, kontraktów terminowych lub innych aktywów i instrumentów finansowych. Zamieszczone na Stronie treści oparte są na informacjach pochodzących ze źródeł uznawanych za wiarygodne. MTRMarkets nie gwarantuje jednak, że ww. treści są całkowicie zgodne ze stanem faktycznym. Wobec powyższego odbiorca ww. treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje transakcyjne. Opinie wyrażone ww. treściach mogą ulegać zmianom. MRTMarkets nie jest zobowiązane do uaktualniania ww. opinii ani monitorowania zmian. Transakcje na walutach, opcjach, instrumentach pochodnych i kontraktach terminowych wiążą się z ryzykiem i powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne. MRTMarkets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez odbiorcę w wyniku użycia przez niego treści zamieszczonych na niniejszej Stronie. Powielanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na niniejszej Stronie treści jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą ich dostarczyciela. MRTMarkets nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione rozpowszechnianie treści zamieszczonych na niniejszej Stronie przez osoby trzecie. 

 

Nieudzielanie gwarancji

Informacje i materiały (łącznie z tekstami, wykresami, linkami itp.) są zamieszczane na niniejszej Stronie w takiej postaci w jakiej zostały udostępnione. MRTMarkets nie gwarantuje, że ww. informacje i materiały są całkowicie zgodne ze stanem faktycznym i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tychże informacjach i materiałach. Nie udzielamy żadnych gwarancji ustawowych, wyraźnych, lub dorozumianych, między innymi gwarancji nienaruszalności praw osób trzecich, gwarancji prawa własności, gwarancji zbytu i przydatności do określonego celu oraz gwarancji braku zagrożenia wirusami komputerowymi. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku MRTMarkets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, między innymi za szkody bez ograniczenia, szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, incydentalne lub uboczne, za straty tudzież wydatki poniesione w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, lub stron powiązanych, lub za straty/wydatki poniesione w związku z niemożnością korzystania z ww. stron w wyniku awarii, błędów, przeoczenia, przerwy, defektu, opóźnienia w działaniu urządzeń lub opóźnienia transmisji informacji, w wyniku zainfekowania wirusem komputerowym, w wyniku awarii linii lub awarii systemu informatycznego nawet w przypadku, gdy MRT SECURITIES LIMITED lub ich przedstawiciele zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód, strat, lub wydatków. 

 

Oświadczenia:

Wszelkie informacje udostępnione MRTMarkets za pośrednictwem niniejszej Strony stają się i pozostają własnością MRTMarkets, zaś MRT SECURITIES LIMITED może w dowolny sposób i w dowolnym celu używać pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w informacjach udostępnianych MRTMarkets przez inne podmioty odwiedzające niniejszą Stronę. MRTMarkets nie podlega zobowiązaniom do zachowania poufności, w związku z udostępnionymi informacjami, o ile kwestia ta nie jest uzgodniona inaczej przez MRTMarkets i inny podmiot pozostający z MRTMarkets w stosunku dostawca/klient lub jeśli przepisy prawa stanowią inaczej. Żadne z zawartych tu postanowień nie może być rozumiane jako ograniczające lub umniejszające odpowiedzialność i zobowiązania MRTMarkets w stosunku do klientów zgodnie z informacją MRT SECURITIES LIMITED o polityce prywatności dla klientów. 
Ograniczenia czasowe Klient wyraża zgodę na to, by jego rachunek pozostał aktywny do momentu złożenia przez niego dyspozycji zamknięcia tego rachunku z terminem wypowiedzenia 30 dni. Ponadto klient wyraża zgodę na to, by jego rachunek wraz z saldem został uznany za nieaktywny w przypadku gdy przez trzy kolejne miesiące klient nie dokona z tego rachunku żadnych transakcji i/lub w przypadku gdy saldo rachunku jest niższe niż 100 USD. 

 

Dostępność strony

Niniejsza Strona nie jest przeznaczona do rozpowszechniania i użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot, w miejscu w którym rozpowszechnianie i użytkowanie tej Strony byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Promocje 

 

Klient wyraża zgodę na to, by wszelkie bonusy promocyjne i/lub kredyty zostały mu przyznane na następujących warunkach: 
Bonus będzie przyznany tylko jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:
- Bonus zostanie przyznany tylko raz w trakcie okresu promocyjnego i przysługuje jednemu klientowi na jeden aktywny rachunek 
- MRTMarkets zastrzega sobie prawo do określenia, czy wysokość depozytu i aktywność transakcyjna klienta uprawniają go do otrzymania bonusu promocyjnego. 
- Maksymalna wysokość bonusu nie może przekroczyć wysokości pierwotnego depozytu. 
- Środki bonusowe mogą zostać wycofane przez klienta tylko w przypadku wygenerowania przez niego 10000-krotności wolumenu depozytów netto. 
-Bonus może być przyznany tylko w przypadku, gdy klient zarejestruje się przy użyciu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
- W celu uzyskania bonusu należy skontaktować się drogą mailową z naszym działem promocji.
- Klient może zostać poproszony o spełnienie innych, dodatkowych warunków.